PolskiAngielski
+48 668 197 672
Strona główna » Regulamin konkursu nr 13

Regulamin konkursu nr 13

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA FACEBOOKU PRZEZ NAPPIME

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Nappime Agata Nalepa, z siedzibą na ul. Przesmysłowej 4/107, 30-701 Kraków; NIP:  9452049794 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/NappiMe-146298885424287 (zwanej dalej "Fanpage”)

4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com.  Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem członków najbliższej rodziny Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie konta w serwisie Facebook z prawdziwymi danymi osobowymi,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage'u Pupeczkowo i NappiMe.

3. Czas trwania konkursu: od momentu opublikowania informacji o konkursie na Fanpage'u dnia 18.10.2020 do godziny 23:59 dnia 20.10.2020. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 21.10.2020.

4. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe, czyli w komentarzu pod postem konkursowym wskazać sklep partnerski Organizatora Nappime oraz opisać za co uczestnik lubi ten sklep.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikowanie oraz wykorzystanie artykułu konkursowego na portalu Facebook.com Nappime i Pupeczkowo oraz na stronach http://nappime.pl/ i https://pupeczkowo.pl/.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 20 zł do wykorzystania w sklepie Nappime od 20.10.2020 do 20.11.2020.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator arbitralnie wybierze jednego Zwycięzce konkursu i poda werdykt do publicznej wiadomości na Fanpage'u.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy przez Organizatora na koszt Organizatora.

4. W celu przekazania nagrody, Zwycięzca powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres odbiorcy nagrody.

5. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) Zwycięzcy na Fanpage.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage'u.

4. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).


Przejdź do strony głównej