PolskiAngielski
+48 668 197 672
Strona główna » Regulamin konkursu nr 14

Regulamin konkursu nr 14

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA FACEBOOKU PRZEZ NAPPIME

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest firma Nappime Agata Nalepa, z siedzibą na ul. Przesmysłowej 4/107, 30-701 Kraków; NIP:  9452049794 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/NappiMe-146298885424287 (zwanej dalej "Fanpage”)

4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com.  Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem członków najbliższej rodziny Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie konta w serwisie Facebook z prawdziwymi danymi osobowymi,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage'u Pupeczkowo i NappiMe.

3. Czas trwania konkursu: od momentu opublikowania informacji o konkursie na Fanpage'u dnia 19.10.2020 do godziny 23:59 dnia 21.10.2020. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 22.10.2020.

4. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe, czyli w komentarzu pod postem konkursowym wskazać co powinno pojawić się w asortymencie Nappime oraz uzasadnić swój wybór.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikowanie oraz wykorzystanie artykułu konkursowego na portalu Facebook.com Nappime i Pupeczkowo oraz na stronach http://nappime.pl/ i https://pupeczkowo.pl/.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 30 zł do wykorzystania w sklepie Nappime od 20.10.2020 do 20.11.2020.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Organizator arbitralnie wybierze jednego Zwycięzce konkursu i poda werdykt do publicznej wiadomości na Fanpage'u.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy przez Organizatora na koszt Organizatora.

4. W celu przekazania nagrody, Zwycięzca powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres odbiorcy nagrody.

5. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) Zwycięzcy na Fanpage.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage'u.

4. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).


Przejdź do strony głównej