Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………….

dane składającego oświadczenie

Sz.P.

NappiMe Marcin Krąglak, św Rity 11,52-116 Iwiny

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

 

Z poważaniem,

………………